Diaconaalplatform

De aanleiding om een platform te starten

 • Diaconale zorg van niet kerkelijk gebonden hulpvragers.
  Van belang is dat m.b.t. deze hulpvragers binnen het DPP overleg goede afspraken worden gemaakt over te verlenen hulp. Gebleken is dat er hulpvragers zijn die bij meerdere kerken en instanties verzoeken neerleggen.  Onderlinge afstemming is dan gewenst.
 • Kennisuitwisseling.
  Van groot belang is dat de  DPP-leden op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de kerken ten dienste staan, zodat indien mogelijk en gewenst hiervan gebruik kan worden gemaakt. Veelal is niet bekend welke mogelijkheden er zijn en wat de criteria zijn om hiervan gebruik te kunnen maken.
 • Hulp aan kerk gebonden hulpvragers indien de hulp van de betrokken kerk ontoereikend is.
  Met name de kleinere kerken die vertegenwoordigd zijn binnen het DPP hebben soms niet de mogelijkheden om de gevraagde hulp te verlenen omdat hun middelen ontoereikend zijn. In het DPP kan naar wegen worden gezocht en zo mogelijk afstemming plaatsvinden over de wijze waarop in deze situatie toch adequate hulp kan worden verleend. 

Het doel van het platform

Doel van het DPP is het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de leden bij het Platform aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen en in het algemeen ook van de belangen van inwoners van de gemeente Putten die om de een  of andere reden materiële hulp of steun nodig hebben of op een sociale voorziening zijn aangewezen. De aandacht zal vooral uitgaan van materiële belangen. De immateriële c.q. pastorale zorg blijft in alle situaties een taak van de eigen kerk en geloofsgemeenschap, dus niet van het DPP. De activiteiten van het DPP zijn gericht op groepen en individuen die zonder hulp c.q. diaconale ondersteuning in de huidige samenleving geen menswaardig bestaan kunnen opbouwen . 

Het DPP is een netwerk van kerk- en geloofsgemeenschappen in Putten die kennis delen op het gebied van diaconaat en samen activiteiten oppakken die ten goede komen aan de burgers van Putten.  Het DPP is het aanspreekpunt voor de burgerlijke overheid waar regelmatig contact mee is op zowel  bestuurlijk niveau (wethouder)  als op operationeel niveau (werkgroepen, cliëntenraad etc.) . Het DPP houdt regelmatig  platformvergaderingen waarin de actualiteiten en de stand van zaken van de diverse activiteiten wordt besproken, bijgestuurd en geëvalueerd.

 

Wie doen er mee

 • Hervormde Gemeente
 • Hervormde Andreaskerk
 • Gereformeerde kerk
 • Christelijke Gereformeerde Kerk
 • Evangelische Gemeente
 • Rooms Katholieke Parochie
 • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
 • Hersteld Hervormde kerk

De aandachtsvelden van het DPP

- De Voedselbank  Harderwijk-Ermelo-Putten 

- Ondersteuning WW-werklozenproject. 

- Organisatie en ondersteuning hulp voor  vluchtelingen opvang. 

- Diaconaal Overleg met de burgerlijke gemeente Putten.

- Overleg en activiteiten m.b.t. het Inloophuis ‘t Hart van Putten. 

- Contacten en overleg met Stichting Welzijn Putten en andere professionele en vrijwilligers organisaties. 

- Organisatie van een jaarlijkse interkerkelijke   informatieve bijeenkomst. 

- Diaconale zorg van niet kerkelijk gebonden hulpvragers.

- Kennisuitwisseling.

- Hulp aan kerk gebonden hulpvragers indien hulp van betrokken kerk ontoereikend is.

- Actueel houden van de hulpkaart en de website www.diaconaalplatformputten.nl.

- Projecten (o.a. fietsen- en naaimachineproject)